Vår verksamhet

Om FamiljeResurs Väst :

FamiljeResurs Väst AB erbjuder konsulentstödda familjehem i Västra Götaland för barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Verksamheten har funnits sedan 2004 och vi ser oss som ett komplement till kommunens socialtjänst. Familjehemmen tar emot barn som är placerade enligt SoL, LVU och LSS. Våra familjer tar emot barn för både kortare och längre placeringstid. Om ett barn jourplaceras och familjehemmet, socialtjänsten och FamiljeResurs är överens om en fortsättning kan placeringen övergå till en stadigvarande placering.

Oavsett tidigare erfarenhet utbildas och utreds samtliga familjehem av oss vilket innebär att vi har god kännedom om våra familjer. Det underlättar både när vi ska matcha barnet till rätt familj men även vid fortlöpande vägledning under uppdraget. Inför en placering får kommunen ta del av vår beskrivning/bedömning av familjehemmet. Under placeringen ansvarar vi för att familjehemmet får det stöd som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag väl. De får kontinuerligt stöd som är individuellt utformat, utbildning och extern handledning efter behov samt samvaro i olika former med andra familjehem.

Vi är tillgängliga för våra familjehem dygnet runt och vi arbetar tillsammans i samtliga familjehem för att öka chanserna till en lyckad placering. Vi medverkar givetvis vid externa möten kring barnet vid behov. En gång per år får kommunerna en skriftlig återkoppling kring barnet baserat på BBIC. Önskas tätare skriftlig återkoppling är det möjligt. Vi kontaktar kommunerna omedelbart om det händer något som är viktigt kring barnet eller familjehemmen. Om det finns behov av avlastning medverkar vi till att hitta lämplig avlastningsfamilj om det inte finns i det naturliga nätverket. Familjehemmen ersätts enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Vi erbjuder:

• Placeringar i familjehem inom ramen för Sol, LVU och LSS
• Vi tar emot ensamkommande flyktingbarn
• Våra familjer har genomgått vår utbildning och utredning
• Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år
• Stödet till familjen är individuellt utformat
• Extern kompetens finns vid behov
• Konsulenterna har jour dygnet runt
• Gemensamma aktiviteter för familjehemmen

Vi är FamiljeResurs Väst:

Ingrid Haggren, grundare, auktoriserad socionom.
Monika Israelson, grundare, auktoriserad socionom.