Vanliga frågor
- FAQ

Har du börjat fundera på att bli familjehem dyker det säkert upp många frågor. En del vanliga frågor kan du hitta svar på här. Om inte, så tveka inte att ringa oss eller skicka in en intresseanmälan.

jim-hoppar

Att vara
familjehem

Här hittar du vanliga frågor om vad ett familjehem är och hur det fungerar.

 • Ett familjehem är en vanlig familj som tar emot barn som inte kan bo med sina biologiska föräldrar.

 • Familjehem och fosterhem är samma sak. Tidigare hette det fosterfamilj, men har bytt namn sedan många år tillbaka. Jourhem är en familj som tar emot barn för kortare tid, tex när socialtjänsten gör sin utredning kring barnets livssituation.

 • Det finns familjehem därför att barn behöver kunna bo någon annanstans när deras biologiska föräldrar inte kan ta hand om dem på bästa sätt.

 • Ett familjehem kan se ut olika ut, singlar, gifta, med eller utan barn med mera. Det viktigaste är att familjen lever under stabila och trygga förhållanden, att tid och engagemang finns samt att familjen inte står inför stora förändringar av sin livssituation.

 • Det finns inget ålderskrav på familjehem. Det är viktigt att det finns en personlig mognad och en stabil livssituation.

 • Du behöver inte ha egna biologiska barn för att vara familjehem.

 • Det går bra att vara familjehem som ensamstående.

 • Det går bra att vara familjehem även om du har ADHD eller annan NPF-diagnos. Det viktigaste är att du har en personlig mognad och att din diagnos inte påverkar din vardag i alltför stor utsträckning.

 • Det går bra att vara familjehem när ni lever i en homosexuell relation.

 • Båda kan arbeta heltid och vara familjehem. Det kan begränsa vilken typ av uppdrag familjen kan ta emot. Om båda arbetar heltid så behöver det placerade barnet vara relativt självständigt.

 • Det går bra att ta emot flera barn om placerande socialtjänst och FamiljeResurs godkänner det.

 • Det kan se olika ut. FamiljeResurs har många förfrågningar, men det är viktigt att rätt barn matchas med rätt familjehem. Den vanligaste väntetiden är några månader.

 • Det är alltid familjehemmet som i slutändan avgör om det är en bra matchning.

 • Barnen som placeras är i åldrarna 0-20 år.

 • De flesta som är familjehem beskriver det som fint att vara med och göra skillnad för någon annan. Det kan periodvis vara slitsamt och svårt eftersom många barn har med sig en svår historia. Många familjehem väljer att vara familjehem under många och år och ta emot nya placeringar när barn flyttar hem eller ut i eget boende.

 • Det varierar från några månader till många år. Oftast bor barnen länge i sina familjehem.

 • I de allra flesta fall har det placerade barnet umgänge med föräldrar och eventuellt andra viktiga personer i det biologiska nätverket. Omfattningen är varierande från ärende till ärende och kan vara allt från några timmar till övernattning på helger och lov.

 • Kontakten mellan familjehem och biologiska föräldrar varierar. Det är bra för barnet om det finns viss kontakt mellan familjehem och biologiska föräldrar. Barnet känner ofta oro för sina föräldrar vilket minskar om det finns en etablerad kontakt. Det är också lätt att förstå att föräldrarna vill veta hur det går för sitt barn.

 • Du kan vara familjehem för någon du känner. Det kallas då för nätverksplacering.

 • Den första tiden kan vara rörig för både barnet och er som familjehem. Ni ska lära känna varandra och hitta era nya roller. Barnet känner sig ofta osäkert och rädd inför allt som är nytt. Det är viktigt att familjehemmet är lyhört inför barnets känslor och behov.

 • FamiljeResurs vägleder och handleder familjehemmen efter familjens behov. Vi besöker familjerna så tätt som familjehemmet önskar, men minst varje månad. Inledningsvis av en placering sker besöken tätare. Mellan besöken har familjehemskonsulenterna telefonkontakt med familjehemmen. FamiljeResurs har jour dygnet runt så det går alltid att komma i kontakt med en konsulent. Socialtjänsten besöker barnen och familjerna några gånger per år.

 • Det utgår arvode och omkostnadsersättning när man är familjehem. FamiljeResurs följer Sveriges kommuner och regioners ersättningsnivåer. Arvodet är skattepliktigt medan omkostnadsersättningen är skattefri.

 • Familjehemmen är inledningsvis inte vårdnadshavare för barnet. När barnet har varit placerad i två år ska socialtjänsten ställa frågan till familjehemmet om vårdnadsöverflyttning i de fall det anses lämpligt. Det är alltid familjehemmet som avgör om de vill ta över vårdnadsansvaret eller inte.

 • Du kan säga upp ditt uppdrag som familjehem. Det är dock viktigt att alla andra möjligheter är prövade. Målsättningen med alla familjehemsplaceringar är att barnet ska kunna bo kvar i samma familj så länge som barnet behöver vara placerat och mår bra i familjen.

 • Alla barn som är placerade i familjehem är försäkrade via den placerade kommunen. Den försäkringen är inte så omfattande så det kan vara bra att familjehemmet tecknar ytterligare försäkring för barnet. Placerande barn omfattas som regel av familjens hemförsäkring.

Vår Utredning

Här hittar du frågor som ofta uppstår kring vår utredning av er som familjehem.

 • När ni blir familjehem genom FamiljeResurs så genomgår ni först en utbildning som heter ”Ett hem att växa i” och är framtagen av Socialstyrelsen. När utbildningen är avslutad genomförs registerkontroller och intervju. Syftet med utbildningen och utredningen är också att familjen och konsulenterna ska lära känna varandra så att det kan bli en bra matchning mellan barn och familj.

 • Både familjen och konsulenterna kan när som helst under utbildningen avsluta samarbetet.

 • Det görs registerkontroller. hos polis, socialtjänst, kronofogde och försäkringskassa.

 • Det beror på av vilken anledning du förekommer i registret.

Vad händer sen?

Här hittar du frågor om vad som händer efter en familjehemsplacering.

 • Barnet får själv ansöka om att bo kvar när det blir myndigt. Socialtjänsten beviljar fortsatt placering om barnet går i gymnasiet när det blir myndigt.

 • Det kan se olika ut. Förhoppningsvis kan barnet och familjehemmet ha fortsatt kontakt, men det beror delvis på barnets egen ålder och inställning samt de biologiska föräldrarnas inställning till att det finns fortsatt kontakt.

 • Det beror på om föräldrarna och barnet vill ha fortsatt kontakt med familjehemmet.

Skicka in din
intresseanmälan här

Här hittar du vårt kontaktformulär där du kan skicka in din intresseanmälan. Vi förstår att det finns många frågor och funderingar kring att bli familjehem. Fyll i vår intresseanmälan här så berättar vi mer.

Jag här med godkänner Familjeresurs integritetspolicy