Vardagshjältar sökes

Det finns många barn och ungdomar, som av olika orsaker, behöver bo i en annan familj än sin egen under kortare eller längre period av sitt liv. Orsakerna till det är många. Missbruk, psykisk ohälsa och omsorgsbrist är exempel på orsaker som gör att föräldrar inte kan ta hand om sitt barn. De familjer som öppnar sitt hem för någon annan kallas familjehem.

Om man vill vara familjehem är det viktigt att hela familjen ställer sig positiva till det. Annars ökar risken för att det inte blir en bra upplevelse, vare sig för det placerade barnet eller familjen. En viktig förutsättning är att familjen tycker om att tillbringa mycket tid i hemmet samt lever under trygga och stabila omständigheter.

Familjen ska inte stå inför några större förändringar inom den närmaste framtiden. De placerade barnen är i stort behov av trygghet och förutsägbarhet. Det måste finnas gott om tid i familjen för att kunna ta in ytterligare en person som behöver daglig omsorg, stöd med läxor, fritidsaktiviteter och tid för samtal. Det krävs även tid till möten med socialtjänst, skola, FamiljeResurs, umgänge med det biologiska nätverket och annat stöd som barnet kan vara i behov av.

Familjer som blir familjehem får ekonomisk ersättning för sin arbetsinsats samt för de extra kostnader som uppstår. Ingen blir rik på att vara familjehem, men det kan ses som ett komplement till familjens övriga inkomst. FamiljeResurs följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer avseende ersättningen.


Hur blir man familjehem?

Det är ett stort och viktigt beslut att ta emot någon annans barn eller ungdom i sitt hem. Att vara familjehem är roligt och utvecklande men periodvis kan det också vara slitsamt och kämpigt. Att leva som familjehem är något som pågår dygnet runt. Barnet eller ungdomen som flyttar in ska så långt det är möjligt bli en naturlig del av familjen.

Alla familjer som blir familjehem hos FamiljeResurs genomgår utbildning. Allra först görs ett hembesök för att familjen ska ges möjlighet att ställa frågor. Om ett samarbete inleds påbörjas familjens utbildning. Utbildningen består av flera delar och berör allt från gällande lagstiftning, praktiska bekymmer till vilka känslomässiga upplevelser familjen behöver vara förberedd på.

Utbildningen avslutas med en djupgående intervju av de vuxna var för sig. Registerutdrag begärs från polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde. Om familjen under tiden kommer fram till att de inte vill vara familjehem kan de naturligtvis avbryta utbildningen


När ett barn flyttar in

Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt barn till rätt familj. Alla familjer är olika liksom de barn som placeras har olika bakgrund och förutsättningar. Därför är det viktigt för oss att lära känna våra familjehem väl för att kunna göra en så bra matchning som möjligt när ett barn väl ska placeras.

Första tiden efter att ett barn flyttar in är ofta omvälvande för samtliga. Barnet eller ungdomen ska finna sig till rätta i sin nya vardag och alla ska lära känna och anpassa sig till varandra. Det är viktigt att ha tålamod och förstå den stora omställning barnet är utsatt för. Under tiden som barnet är placerat har socialtjänsten ansvaret för att barnet för sina behov tillgodosedda och den hjälp utöver placeringen som barnet kan behöva.
Familjen är en viktig del i detta eftersom kunskapen om barnet efter en tid är störst hos familjen. För att barnet ska få bästa möjliga stöd är det viktigt med gemensamma möten så att samtliga inblandade runt barnet drar åt samma håll.

Ibland händer saker i barnens liv som är svåra för familjen att hantera. Därför är det viktigt att familjen får regelbunden vägledning i vardagen. FamiljeResurs ansvarar för att familjehemmen får det stöd de behöver under tiden ett barn är placerat. Utöver vardaglig vägledning av FamiljResurs erbjuds familjerna extern handledning vid behov. Behovet av stöd ser olika ut för alla och därför utformas stödet individuellt för varje familj. FamiljeResurs har dygnet runt jour för att familjerna ska känna trygghet i att alltid kunna komma i kontakt med någon.

Både att leva som familjehem och att vara placerad är en speciell upplevelse. Därför är det viktigt att såväl det placerade barnet som familjehemmet möter andra som lever på samma sätt. FamiljeResurs ordnar aktiviteter där de placerade barnen får träffa andra placerade barn och familjehemmen får träffa andra familjehem.